Adatvédelmi Tájékoztató

Berki Fruzsina egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Borsodi Esküvő Kiállítás) a jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) útján tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos legfontosabb információkról, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatok köréről, időtartamáról, továbbá az Önt megillető, adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehetőségekről.

Borsodi Esküvő Kiállítás mint adatkezelő biztosítja, hogy a Tájékoztató az Ön személyes adatainak felvételekor az Ön rendelkezésére álljon, és annak tartalmát megismerhesse. Borsodi Esküvő Kiállítás fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

Borsodi Esküvő Kiállítás biztosítja az Ön részére, hogy a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató Borsodi Esküvő Kiállítás honlapjának (https://www.borsodieskuvokiallitas.hu) nyitóoldalán folyamatosan elérhető és megtekinthető legyen. Kérésére természetesen megküldjük az Ön részére a mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató egy példányát.

Az Ön által Borsodi Esküvő Kiállítás rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden tőle telhető olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosíthatónak minősül az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján egyértelműen meghatározható.
Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 2015. szeptember 29. napján kelt, az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlására is figyelemmel Borsodi Esküvő Kiállítás jelen Tájékoztatóban tartózkodik a jogszabályok szövegszerű megismétlésétől és a tájékoztatást közérthetően és könnyen áttekinthetően kívánja megadni Önnek.

Tájékoztatjuk, hogy a Tájékoztató különösen az alábbi jogszabályok figyelembe vételével készült:

– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.).
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

1. Az adatkezelő megnevezése
Borsodi Esküvő Kiállítás, mint adatkezelő adatai:
A cég elnevezése: Berki Fruzsina egyéni vállalkozó
Képviseletre jogosultak:  Berki Fruzsina
E-mail elérhetőség: info@borsodieskuvokiallitas.hu
Telefonszám: (+36 30) 213 4254
Weboldal: https://www.borsodieskuvokiallitas.hu

2. Az adatkezelés céljai, jogalapja, az érintettek köre, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama
2.1. Adatkezelés az Borsodi Esküvő Kiállítás-vel megkötött szerződés teljesítéséhez, amennyiben Ön természetes személy

Az adatkezelés célja:

  • Termékek és szolgáltatások vásárlása online;
  • Bizonyos termékek és szolgáltatások aktiválása vagy regisztrálása, illetve funkciók továbbfejlesztése;
  • Tájékoztatás kérése termékeinkről és szolgáltatásainkról;
  • Részvétel a Borsodi Esküvő Kiállítás online közösségekben, beleértve közösségi média csatornáinkat/oldalainkat és blogjainkat;
  • Az Ön előnyben részesített beállításainak tárolása részünkről a jövőbeni kapcsolatfelvétel és kommunikáció céljaira;
  • Hozzájárulás olyan termékek és szolgáltatások fejlesztéséhez és kampányok létrehozásához, amelyeket Önre, személyre szabva tervezünk, optimalizálják a vásárlóknak szóló szolgáltatásokat, és folyamatosan javítják webhelyeinket;
  • Hozzájárulás a termékek és szolgáltatások fejlesztéséhez, és annak lehetővé tétele, hogy az Esküvői Kiállítás, illetve az Esküvői Magazin folyamatosan tájékoztassa Önt új termékekről és szolgáltatásokról, vagy bevonja Önt azok tesztelésébe;
  • Vásárlói és/vagy termékkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos problémák megoldása;
  • Olyan személyre szabott üzenetek különleges ajánlatok és hirdetések fogadása, amelyek relevánsak az Ön személyes érdeklődési körei szempontjából, azon információk felhasználásával, amelyeket Ön megosztott velünk, valamint amelyeket mi gyűjtöttünk cookie-k vagy hasonló technológiák használatával a web helyek/közösségi média/blogok Ön által történő használatára vonatkozóan. További információért a cookie-k általunk történő használatára vonatkozóan.
  •  

Ezen adatkezelés keretében, az Ön által megadott elérhetőségeket Borsodi Esküvő Kiállítás felhasználja az Önnel történő kapcsolattartásra, kommunikációra, a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyeztetésre.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön és Borsodi Esküvő Kiállítás között létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges, amely szerződésben Ön az egyik szerződő fél *GDPR 6. cikk. (1) bekezdés b) pontja+.
Tájékoztatjuk, hogy Borsodi Esküvő Kiállítás adatkezelése jogszerűnek minősül, ha az adatkezelésre valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség. Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön személyes adatainak megadása szükséges ahhoz, hogy Borsodi Esküvő Kiállítás-al a szerződés létrejöjjön, míg adatainak kezelése szükséges ahhoz, hogy a szerződést teljesíteni lehessen.
Az érintettek köre: az Borsodi Esküvő Kiállítás-al szerződő természetes személyek
A kezelt adatok köre:

  • Az Ön neve;
  • Az Ön e-mail címe;
  • Az Ön telefonszáma;
  • Az Ön közösségi média profilja;
  • Az Ön neme;
  • Az Ön kora;
  • Információk az Ön által megvásárolt termékekről és szolgáltatásokról;
  • Az, hogy Ön miként használja oldalainkat és milyen tevékenységet folytat azokon;
  • Az Ön érdeklődési köre; és
  • Egyéb információkat az Ön online viselkedésére vonatkozóan.

Továbbá saját beállításait illetően a különféle közösségi média helyeken Ön által tett választásoktól, valamint az oldalainkon meglévő beállításaitól függően bizonyos személyes adatok megoszthatók a velünk az Ön online tevékenységeiről és közösségi média profiljairól (pl. érdeklődési körök, családi állapot, nem, felhasználónév, fénykép, az Ön által közzétett megjegyzések stb.).

Továbbá, gyűjthetünk személyes adatokat cookie-k vagy hasonló technológiák révén, korlátozás nélkül beleértve a következőket:

  • Az Ön IP-címe;
  • Az Ön cookie-azonosítója;
  • Az Ön böngészője;
  • Az Ön tartózkodási helye;
  • A webhelyünkön Ön által meglátogatott weboldalak;
  • Az Ön által megtekintett vagy átkattintott hirdetések;

A felhasználói személyes adatok gyűjtésének különféle módozatai

Ön többféle módon is megoszthatja személyes adatait a Borsodi Esküvő Kiállítás-al, például:

  • Vásárlás vagy szolgáltatás regisztrációja;
  • Kommunikáció a céggel. Ez lehet termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos, és tartalmazhatja a hozzánk intézett kérdéseket, vagy a nekünk címzett kéréseket;
  • Egyik ügyfélszolgálati munkatársunkkal e-mailen, telefonon vagy írásban folytatott kommunikáció;
  • Vásárlás vagy szolgáltatás megrendelése;
  • Promócióban, játékban vagy vetélkedőben való részvétel;
  • Promócióhoz kapcsolódóan közösségi média tevékenységében való részvétel, például a „tetszik” vagy a „megosztás” lehetőségre kattintva;
  • Saját mobiltelefonra/készülékre szöveges üzenetek (SMS) küldésének kérése;
   • Esküvői  Magazin, Esküvői Kiállítás hírlevélre való feliratkozás;
   • Közösségi bejelentkezés, pl.: saját Facebook vagy LinkedIn hitelesítő adatok felhasználása fiók létrehozásához vagy bejelentkezéshez;
   • Cookie-k
   • Közösségi hallgatózás: a Borsodi Esküvő Kiállítás releváns és nyilvánosan elérhető tartalmat kereshet az interneten, és felhasználhatja azt termékei vagy szolgáltatásai továbbfejlesztésére, vásárlói problémák megoldására és célzott marketing biztosítására.

Az adatkezelés időtartama: Borsodi Esküvő Kiállítás a kezelt adatokat a Ptk. 6:21-6:25. §§ alapján (általános elévülési idő) az Önnel kötött szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig őrzi meg jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez *GDPR 17. cikk (3) bekezdés e) pontja+. Tájékoztatjuk, hogy ha Borsodi Esküvő Kiállítás az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján megőrzi köteles, úgy az adatokat 8 évig köteles megőrizni és csak azt követően törli.

2.2. Adatkezelés a Borsodi Esküvő Kiállítás-al megkötött szerződés teljesítéséhez, ha Ön a szerződő jogi személy képviselője vagy kapcsolattartója

Személyes adatait többek között az alábbi célokra kérjük:

  • Ügyfélkapcsolatok kezelése
  • Az információk elérésének elősegítése
  • A kommunikáció javítása
  • Az ügyfelekkel való kapcsolattartás elemzése és megértése
  • Az Ön kérdéseinek megválaszolása, a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kéréseinek megoldása, valamint az azokkal kapcsolatos tájékoztatás Ön felé
  • Kérdésének megválaszolását vagy kérésének megoldását követően elégedettségi felmérés nyújtása Önnek

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön mint érintett hozzájárulásán alapul *GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont+.
Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulás alatt az Ön akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és
egyértelmű kinyilvánítását kell érteni, amellyel Ön nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az Önt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Az érintettek köre: az Borsodi Esküvő Kiállítás-al szerződő jogi személy képviselője vagy kapcsolattartója
A kezelt adatok körébe az Borsodi Esküvő Kiállítás-al szerződő jogi személy törvényes képviselőjének vagy kapcsolattartójának:

  • Az Ön neve
  • Az Ön e-mail címe
  • Az Ön telefonszáma
  • Az Ön fényképe
  • Az Ön IP-címe
  • Az Ön munkahelyi címe
  • Az Ön munkaadó vállalatának neve és címe
  • Az üzleti kapcsolat keretében esetlegesen felvetődő személyes információk, pl.: szabadidős tevékenység, életkor)

tartozik.

Amikor a Borsodi Esküvő Kiállítással-al üzleti ügyfélként, beszállítóként vagy üzleti partnerként működik együtt:

  • Vásárlások regisztrációja
  • Szolgáltatásnyújtás a cégünk számára
  • A velünk folytatott kommunikáció
  • Partnerségek kialakítása
  • Vásárokon, rendezvényeken vagy promóciókban történő részvétel


Az adatkezelés időtartama: Borsodi Esküvő Kiállítás a kezelt adatokat a Ptk. 6:21-6:25. §§ alapján (általános elévülési idő) az Önnel kötött szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) évig őrzi meg jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez *GDPR 17. cikk (3) bekezdés e) pontja+. Tájékoztatjuk, hogy ha Borsodi Esküvő Kiállítás az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján megőrzi köteles, úgy az adatokat 8 évig köteles megőrizni és csak azt követően törli.

2.3. Adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez (direkt marketing) kapcsolódóan

Az adatkezelés célja: Ön egy árajánlat-kérő űrlap kitöltésével és annak a https://www.borsodieskuvokiallitas.hu weboldalon történő beküldésével kérhet kiállítással, marketinggel kapcsolatos ajánlatokat a Borsodi Esküvő Kiállítás-tól. Ezen közvetlen üzletszerzésre (direkt marketingre) irányuló tevékenységet Borsodi Esküvő Kiállítás kifejezetten az Ön hozzájárulása alapján végzi, így az űrlap beküldése során biztosítjuk az Ön részére a Tájékoztató megismerhetőségét.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul *GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése+.
Tájékoztatjuk, hogy Ön közvetlen üzletszerzéshez történő hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Visszavonás esetén az Ön minden ezen célból kezelt adatát Borsodi Esküvő Kiállítás haladéktalanul törli és az Ön részére a továbbiakban marketing ajánlatokat nem küld.
A kezelt adatok köre: az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma.
Az érintettek köre: Ön mint a hozzájárulást megadó természetes személy.
Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.

2.4 Adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódóan, azon belül szakmai hírlevél küldése elektronikus úton

Az adatkezelés célja: Amennyiben Ön a https://www.borsodieskuvokiallitas.hu weboldalon szakmai hírlevélre szeretne feliratkozni, úgy a hírlevél küldéséhez szükséges személyes adatait Borsodi Esküvő Kiállítás az Ön előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján kezeli.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul *GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése+.
Tájékoztatjuk, hogy a szakmai hírlevélről történő leiratkozás lehetőségét Borsodi Esküvő Kiállítás biztosítja az Ön részére. Ennek értelmében az Ön hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.
Visszavonás esetén az Ön minden ezen célból kezelt adatát Borsodi Esküvő Kiállítás haladéktalanul törli és az Ön részére a továbbiakban szakmai hírlevelet nem küld.
Az érintettek köre: Ön mint a szakmai hírlevélre feliratkozó természetes személy.
A kezelt adatok köre: az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma.
Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.

2.5. Adatkezelés a weboldalon harmadik fél által elhelyezett sütikhez kapcsolódóan (analitika)
Az adatkezelés célja: Borsodi Esküvő Kiállítás a https://www.borsodieskuvokialitas.hu weboldalon harmadik fél által elhelyezett (pl. Google Analytics) ún. sütiket (cookie-kat) alkalmaz. Maga a süti (cookie) egy olyan kisméretű, egyszerű adatcsomag, amely információt gyűjt a weboldal látogatóiról.
A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít Borsodi Esküvő Kiállítás-nak mint a https://www.borsodieskuvokiallitas.hu weboldal tulajdonosának, hogy pontosabb képet kaphasson a weboldal látogatóinak tevékenységeiről. Ezen sütik részletes statisztika készítésével segítik Borsodi Esküvő Kiállítás-t a reklámkampányok optimalizálásában. Fontos, hogy ezen a sütik anélkül készítenek jelentést a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics megmutatja, hogy a látogatók honnan kattintottak a weboldalra, mennyi időt töltenek rajta és földrajzilag hol találhatóak. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie.
A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics felhasználható arra is, hogy
relevánsabb hirdetéseket jelenítsen meg Elefánt Szelfi a Google-szolgáltatásokban (például a Google Keresésben) és szerte az interneten, valamint hogy mérje a Google Analytics által megjelenített hirdetésekhez kapcsolódó interakciókat.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul *GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].
Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulása bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.
A kezelt adatok köre: Az Ön IP címe, tartózkodási helye, a https://www.borsodieskuvokiallitas.hu weboldal látogatásának ideje,
időtartama és gyakorisága.
Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük az adatokat.

3. Az adatfeldolgozók igénybevételéről szóló tájékoztatás
Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, aki Borsodi Esküvő Kiállítás mint adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Borsodi Esküvő Kiállítás tájékoztatja Önt, hogy az adatkezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Név Székhely, egyéb elérhetőség Ellátott tevékenység leírása A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama

Google (Google Analytics) https://www.google.com/about/datacenters/ weboldal használati adatok rögzítése statisztikai és hirdetéscélzási céllal (harmadik fél cookie-k) cookie adatok üzletszerzéshez

4. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre, adattovábbítás, az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás.
Az Ön által megadott személyes adatokat Borsodi Esküvő Kiállítás az adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultsággal rendelkező partnerei ismerhetik meg, tájékoztatjuk, hogy ezen partnereken kívül harmadik fél részére az Ön személyes adatait semmilyen körülmények között nem továbbítjuk.

Borsodi Esküvő Kiállítás megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tesz az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatok megóvás érdekében. Ennek keretében az informatikai rendszereit – mely az elektronikus formában tárolt személyes adatokat is tartalmazza – több szintű jelszóval védi.

5. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Önnek joga van kérelmezni Borsodi Esküvő Kiállítás-től az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint megilleti Önt az adathordozhatósághoz való jog is. Alábbiakban ismertetjük az adatkezeléssel összefüggésben az Önt megillető egyes jogoknak a tartalmát, továbbá az Ön joggyakorlásának egyes sajátosságait.

5.1. A hozzáféréshez való jog
Ön jogosult arra, hogy Borsodi Esküvő Kiállítás-től mint az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
– az adatkezelés céljai;
– az érintett személyes adatainak kategóriái;
– azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni
fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 -a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
– az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai (így különösen a helyesbítés, a törlés vagy az adatkezelés korlátozásának és
a tiltakozás joga);
 -a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
– az adatokat forrására vonatkozó minden elérhető információ;
– az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább az alkalmazott logikára és arra
vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és Önre nézve milyen várható
következményekkel jár.
Borsodi Esküvő Kiállítás mint adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Borsodi Esküvő Kiállítás az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat Borsodi Esküvő Kiállítás elektronikus formában szolgáltatja, kivéve, ha Ön azt másként kéri. A hozzáféréshez való jog az 5.8. pontban megadott elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

5.2. A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, mely kérésének Borsodi Esküvő Kiállítás indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5.3. A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog)
Ön jogosult arra, hogy kérésére Borsodi Esküvő Kiállítás indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat.
Borsodi Esküvő Kiállítás indokolatlan késedelem nélkül akkor törli az Ön személyes adatait, ha a kezelés célja vagy jogalapja megszűnt, ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy ha a személyes adatokat Borsodi Esküvő Kiállítás-ra mint adatkezelőre alkalmazandó európai uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Tájékoztatjuk, hogy Borsodi Esküvő Kiállítás megtagadhatja az Ön személyes adatainak törlését, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, Borsodi Esküvő Kiállítás-ra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére Borsodi Esküvő Kiállítás korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); vagy
b) Borsodi Esküvő Kiállítás adatkezelése jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
vagy
c) Borsodi Esküvő Kiállítás-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.
Tájékoztatjuk, hogy ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5.5. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a Elefánt Szelfi rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezen személyes adatokat egy másik adatekezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

5.6. A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy Borsodi Esküvő Kiállítás jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelése ellen az Ön helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is.
Tiltakozás esetén Borsodi Esküvő Kiállítás a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha Borsodi Esküvő Kiállítás bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ön jogosult továbbá arra, hogy a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozzon, ideértve a profilalkotást is, ilyen esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

5.7. A hozzájárulás visszavonásához való jog
Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Az Ön hozzájárulása a Tájékoztató 2.2-2.5. pontjaiban
megnevezett adatkezelési célok esetében minősül az adatkezelés jogalapjának. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás
jogalapja nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, tehát Borsodi Esküvő Kiállítás korábbi – hozzájáruláson alapuló – adatkezelését nem teszi jogszerűtlenné az a tény, hogy Ön a hozzájárulását később visszavonja.

5.8. Eljárási szabályok
Tájékoztatjuk, hogy Ön az alábbi elérhetőségeken keresztül tudja bármely adatkezeléssel kapcsolatos jogának gyakorlásával kapcsolatos kérelmét Elefánt Szelfi részére bejelenteni:
– írásban postai úton: 3530 Miskolc Vörösmarty Mihály utca 56.
– elektronikus úton: info@borsodieskuvokiallitas.hu

Borsodi Esküvő Kiállítás indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az Ön kérelme beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme elbírálásáról és a meghozott intézkedésekről. Ha Ön nagy számú kérelmet terjeszt elő vagy a kérelme különösen összetett, úgy Borsodi Esküvő Kiállítás az 1 (egy) hónapos határidőt további 2 (két) hónappal meghosszabbíthatja, de a határidő hosszabbítás indokoltságáról és okairól a kérelem kézhezvételétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja Önt. Borsodi Esküvő Kiállítás a döntéséről írásban vagy – elektronikus úton előterjesztett kérelem esetén – elektronikus úton értesíti.
Amennyiben Borsodi Esküvő Kiállítás nem tesz intézkedéseket az Ön kérelmével kapcsolatban, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Önt panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Borsodi Esküvő Kiállítás a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja.
Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, Borsodi Esküvő Kiállítás mint adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása Borsodi Esküvő Kiállítás-t terheli.
Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogainak részletes szabályait a GDPR III., „Az érintettek jogai” című fejezete, valamint az Infotv. 14.-21. §§ tartalmazzák.

6. Jogérvényesítési lehetőségek
A jogérvényesítési lehetőségek körében Önnek két eljárás kezdeményezésére van lehetősége, melyeket az alábbiakban ismertetünk:

6.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Ön jogosult arra, hogy a magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (továbbiakban: NAIH) mint felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postai elérhetősége: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefonszáma: +36 1 391 1400
Hivatalos elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
A Hatóság honlapjának a címe https://naih.hu
Kérjük azonban Önt, hogy az eljárás kezdeményezése előtt a panaszát küldje meg Elefánt Szelfi-nek mint adatkezelőnek.

6.2. A bírósági jogorvoslathoz való jog
Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével
szemben. Ön jogosult továbbá a bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panaszával, vagy 3 (három) hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak
eredményéről. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

7. Az adatvédelmi incidens és annak körülményei, hatásai elhárítására megtett intézkedések
Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi incidens alatt a biztonság olyan sérülését kell érteni, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Borsodi Esküvő Kiállítás az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Ön jogaira és szabadságaira nézve. Ennek biztosítása érdekében Borsodi Esküvő Kiállítás minden szükséges intézkedést megtesz.
Borsodi Esküvő Kiállítás Önt indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az adatvédelmi incidensről, ha az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve. Ilyen esetben Borsodi Esküvő Kiállítás az Ön részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, továbbá az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.